RADIO

Presidenti dhe  drejtori  i Radio Maria
Presidenti i Shoqatës dhe drejtori i programeve janë dy drejtuesit e veprimtarisë së Radio Maria. Ata plotësojnë dhe mbështesin njëri-tjetrin, duke vepruar secili në fushën e tij. Aktiviteti i tyre lëviz pajtohet brenda fushëveprimit të Radio Maria dhe mbrojtjen e identitetit të saj. Bashkëpunimi i tyre është i siguruar nga prania e ndërsjellë në organet drejtuese dhe operacionale. 
Presidenti është përfaqësuesi ligjor i Shoqatës dhe është përgjegjës për të gjitha aktivitetet e menaxhimit. 
Drejtori(prifti) është përgjegjës për gjithçka që lidhet me programet, promovon dhe siguron jetën shpirtërore kungimin me Kishën Katolike. 

Radio Maria shpall konvertimin 

"Pendohuni dhe besoni ungjillin" (Marku 1:15). Radio Maria, përmes programeve të saj, thërret njerëzit për konvertim, në mënyrë që ata të mund të ecin në dritën e Perëndisë dhe të jetojnë në paqe. Programi i Radio Maria është frymëzuar nga vlerat shpirtërore dhe morale të Ungjillit dhe mësimeve të Kishës Katolike. Komponentët kryesore të programit të Radio Maria janë, lutja Ungjillizimi dhe promovimi njerëzor i frymëzimit të krishterë dhe informimit,lartësohet shpirtërisht me anë të besimit. 

Lutja është aktiviteti më i rëndësishëm i Radio Maria dhe përfshin: lutjet në mëngjes dhe në mbrëmje, Liturgjia e Orëve, Shenjtja Rruzare, dhe lutjet e veçanta.

Ungjillizimi i referohet tërë trashëgiminë e besimit dhe kultura e Kishës Katolike dhe përfshin: Shpallja e të vërtetave themelore të besimit dhe shpjegim sistematik të Katekizmit të Kishës Katolike;

Informacioni paraqet ngjarjet e botës në perspektivë të fesë dhe duhet të informojë dëgjuesit në rrugën e Kishës universale dhe lokale.

Në çdo moment të saj Radio Maria ka nevojë për të komunikuar dritë, paqe dhe vëllazëri.

Drejtuesit  e Radio Maria 
Drejtuesit e Radio Maria janë katolikë të cilët ndajnë projektin e Radio Maria dhe të japin kontributin e tyre vullnetar për realizimin. Ç’do drejtues është frymëzuar nga mësimet e Kishës Katolike, duke ndjekur në veçanti një katekizëm universal . Në të njëjtën kohë komunikojnë vlerat autentike të njeriut, duke arritur të ndihmojë jo-besimtarët që ata të gjejnë rrugën e shpëtimit. Çdo drejtues i Radio Marisë nuk duhet të jetë vetëm një folës, por një dëshmitar i besueshëm.

 Dëgjuesit e Radio Maria 

Dëgjuesit e  Radio Maria nuk janë një turmë e panjohur, por një familje që e njeh veten në një mënyrë për të lëvizur së bashku. Ata luajnë një rol aktiv dhe dinamik në transmetimet, duke ndërhyrë me pyetjet dhe reflektimet e tyre. Dëshmitë e jetës së dëgjuesit nuk janë më pak të rëndësishme se mësimet e përçuesve. Dëgjuesit përgjigjet kur i kërkohet të ndihmojë Radio Maria në mënyrat e mundshme, me anë të lutjes, mbështetjes financiare dhe vullnetarizmit. Dëgjuesit janë thesar i vërtetë i Radio Maria, për të mbrojtur, inkurajuar dhe për tu rritur çdo ditë.

        

Ndihmo Radio Marinë

Ngjarje të veçanta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.